ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35.172.223.251    
 
กองคลัง
______________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
นายมงคล ถาปนา
นายมงคล ถาปนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรตินันท์ จันทอง
นางรตินันท์ จันทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นางศิริพิมพ์อร อินสุวรรณ
นางศิริพิมพ์อร อินสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นางสำรวย เตชนันท์
นางสำรวย เตชนันท์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี
นางกฤษณา ทาแสง
นางกฤษณา ทาแสง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางดวงใจ กานา
นางดวงใจ กานา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางเพิ่มพร คำเหลือง
นางเพิ่มพร คำเหลือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางภัทริดา ณ ราช
นางภัทริดา ณ ราช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสรินยา วงศ์ชัย
นางสรินยา วงศ์ชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางอัฐภิญญา ระวังยศ
นางอัฐภิญญา ระวังยศ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางปิยะรัตน์ จันทร์ประภาสกุล
นางปิยะรัตน์ จันทร์ประภาสกุล
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
นางสาวปานญดา ปานต๊ะระษี
นางสาวปานญดา ปานต๊ะระษี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาววิจาริณี ภู่ตระกูล
นางสาววิจาริณี ภู่ตระกูล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
จ.ส.อ กนกวัฒน์ กิวัฒนา
จ.ส.อ กนกวัฒน์ กิวัฒนา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวจตุพร ไชยช่อฟ้า
นางสาวจตุพร ไชยช่อฟ้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอัญญารัตน์ ตันตระกูล
นางอัญญารัตน์ ตันตระกูล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางภัทรวดี สิทธิยศ
นางภัทรวดี สิทธิยศ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายกิตติชัย ค่ายบุรี
นายกิตติชัย ค่ายบุรี
พนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวพิยดา พุทธบัวถา
นางสาวพิยดา พุทธบัวถา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวสุภาภรณ์ คำขันท์
นางสาวสุภาภรณ์ คำขันท์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล