ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35.172.223.251    
 
กองการศึกษา
______________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา
 
 
นางรดา เพชรขัน
นางรดา เพชรขัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางดลใจ หาญตระกูล
นางดลใจ หาญตระกูล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
นางสาวอภินันท์ ตันตระกูล
นางสาวอภินันท์ ตันตระกูล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
นายประสาท ศรีสวัสดิ์
นายประสาท ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางชนิกรณ์ แสงทอง
นางชนิกรณ์ แสงทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายอิศรากรณ์ กาวี
นายอิศรากรณ์ กาวี
นักวิชาการศึกษาฯ
นางแอนนา มหายศนันท์
นางแอนนา มหายศนันท์
นักวิชาการพัสดุ
นางนงลักษณ์ เตชะยศ
นางนงลักษณ์ เตชะยศ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางนภาพร พรมสาร
นางนภาพร พรมสาร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางระออ แคนสา
นางระออ แคนสา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวเปรมปรียา แสนแก้ว
นางสาวเปรมปรียา แสนแก้ว
นักสันทนาการ ปฏิบัติการ
นายประพัฒน์สรณ์ จันทร์บรูณ์
นายประพัฒน์สรณ์ จันทร์บรูณ์
พนักงานขับรถ
นายภัทรวัต ปัญญาวงค์
นายภัทรวัต ปัญญาวงค์
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล