ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.212.99.248    
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
______________________________________________________________________________________________
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๘

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศ กทจ.น่าน 58 (8 ฉบับ)

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำฉบับที่  ฉ.5 พ.ศ.2561

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างลูกจ้างของเทศบาล ฉ.5 พ.ศ.2561

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศกทจ.น่านเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉ.2 ฉ.5 พ.ศ.2561

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศ กทจ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นไป

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-การคัดเลือกและแต่งตั้งสายงานผู้บริหาร

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งย้ายโอนและเลื่อนระดับเลื่อนขั้นเงินเดือน

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม 2562

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-หลักเกณฑ์การเตรียมพร้อม ครูผู้ช่วย 2562

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศ กทจ.น่าน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษทางวินัย ฉ. 2562 

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-หลักเกณฑ์การคัดเลือกในระดับที่สูงขึ้น

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประการศหลักเกณฑ์เพื่อเลื่อนและดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ฉ.2

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล ฉ.2/2563

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

-ประกาศ ก.ท.จ.น่าน เรื่องหลักเกณฑ์การบรรจุผู้กลับเข้ารับราชการ2563

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร 

-ประกาศหลักเกณฑ์โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร 

 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล