ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
______________________________________________________________________________________________
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๘

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-ประกาศ กทจ.น่าน 58 (8 ฉบับ)

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำฉบับที่  ฉ.5 พ.ศ.2561

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างลูกจ้างของเทศบาล ฉ.5 พ.ศ.2561

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-ประกาศกทจ.น่านเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉ.2 ฉ.5 พ.ศ.2561

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-ประกาศ กทจ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นไป

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

 คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-ประกาศ ก.ท.จ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-ประกาศ ก.ท.จ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2562

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-ประกาศ ก.ท.จ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

ประกาศ ก.ท.จ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

ประกาศ กทจ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

ประกาศ กทจ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

ประกาศ กทจ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

ประกาศ กทจ.น่าน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

ประกาศ กทจ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

ประกาศ ก.ท.จ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

 

-การคัดเลือกและแต่งตั้งสายงานผู้บริหาร

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งย้ายโอนและเลื่อนระดับเลื่อนขั้นเงินเดือน

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม 2562

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-หลักเกณฑ์การเตรียมพร้อม ครูผู้ช่วย 2562

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-ประกาศ กทจ.น่าน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษทางวินัย ฉ. 2562 

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-หลักเกณฑ์การคัดเลือกในระดับที่สูงขึ้น

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-ประการศหลักเกณฑ์เพื่อเลื่อนและดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ฉ.2

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล ฉ.2/2563

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร

 

 

-ประกาศ ก.ท.จ.น่าน เรื่องหลักเกณฑ์การบรรจุผู้กลับเข้ารับราชการ2563

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร 

 

 

-ประกาศหลักเกณฑ์โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

คลิ๊กที่นี้เพื่อเปิดเอกสาร 

 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล