ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
�����������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  629  42
2   การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  613  3
3   การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  586  0
4   การรับแจ้งการย้ายออก  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  611  7
5   การรับแจ้งการย้ายปลายทาง  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  590  6
6   การรับแจ้งการย้ายปลายทาง (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  644  5
7   การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  610  0
8   การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด    12-11-2561  646  0
9   การรับแจ้งการย้ายเข้า  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  611  6
10   การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  554  0
11   การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  589  0
12   การรับแจ้งการตายเกินกำหนด  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  595  0
13   การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  584  0
14   การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  635  1
15   การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  594  0
16   การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  624  0
17   การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  573  2
18   การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  576  0
19   การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  612  0
20   การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  617  1
21   การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  747  0
22   การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  603  0
23   การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น (2)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  639  1
24   การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง (3  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  590  0
25   การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  587  0
26   การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน (8)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  581  0
27   การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  587  0
28   การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  626  0
29   การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  593  0
30   การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  1029  0
31   การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  593  0
32   การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย (2)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  602  0
33   การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (5)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  609  0
34   การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (4)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  586  0
35   การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (3)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  598  0
36   การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  752  0
37   การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพา  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  600  0
38   การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  620  1
39   การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  583  0
40   การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชา  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  609  0
41   การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม (6)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  575  0
42   การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  656  0
43   การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  600  2
44   การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร (5)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  594  2
45   การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน (19)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  564  0
46   การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   12-11-2561  602  1
47   การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย (4)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  603  2
48   การแจ้งถมดิน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  633  1
49   การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  580  4
50   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  601  0
51   การแจ้งขุดดิน  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  603  0
52   การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน (2)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  613  0
53   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  510  1
54   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ (1)  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ (1)   12-11-2561  551  0
55   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล (2)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  551  0
56   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  546  1
57   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง (15)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  518  1
58   การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ (5)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  540  2
59   การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  450  3
60   การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า (1)  ไฟล์เอกสาร   12-11-2561  514  3
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล