ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.238.134.157    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมประชุมหารือถ่ายทอดองค์ความรู้และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการอุทกภัย
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมประชุมหารือถ่ายทอดองค์ความรู้และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการอุทกภัย วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ ดร. ปัณฑิตา ตันวัฒนะ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนักวิจัยอาคันตุกะ รองศาสตราจารย์ ดร. ยูสุกะ โทโยดะ จาก College of Policy Science มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น ร่วมประชุมหารือถ่ายทอดองค์ความรู้และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการอุทกภัย ในมุมมองของหน่วยงาน ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง "การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอุทกภัย" โดยมีชุมชนบ้านภูมินทร์ – ท่าลี่ เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดและเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอุทกภัย จากการเล่นเกมส์จำลองสถานการณ์อุทกภัย (Gaming demonstration) และการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยใช้แผนที่ชุมชน และการสังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาการเปรียญ วัดภูมินทร์ ที่ผ่านมา นอกจากนี้ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการอุทกภัย ในมุมมองของหน่วยงาน เช่น การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า การรับแจ้งเหตุจากภาคีเครือข่ายและประชาชน การประสานงานขอความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่าง ๆ #งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 054 710234 ต่อ 102,321 facebook เทศบาลเมืองน่าน
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล