ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������
______________________________________________________________________________________________


พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในสุดยอด 100 แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ประจำปี 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2021 Top 100 Destination Sustainability Stories)
พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในสุดยอด 100 แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ประจำปี 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2021 Top 100 Destination Sustainability Stories) ผ่านเรื่องราวของ “น่าน...เมืองเก่าที่มีชีวิต NAN The Living Old City : Authentic NAN” การประกวดแข่งขัน Top 100 แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Top 100 Destination Sustainability Stories) ที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุก ๆ ปี จะมีการรวบรวมเรื่องราวและแนวทางปฏิบัติที่ดีของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อแบ่งปันแรงบันดาลใจจากผู้เชี่ยวชาญสู่นักเดินทาง โดยการบอกเล่าเรื่องราวจะเป็นแนวทางส่งเสริมให้หน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับในด้านการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ มากมาย จึงสมควรอย่างยิ่งที่เราจะยกย่องความพยายามในการปรับตัวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบของแหล่งท่องเที่ยว ต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยว Top 100 ที่ได้รับคัดเลือก ประจำปี 2021 นั้น รวมไปถึงเรื่องราวของ “น่าน...เมืองเก่าที่มีชีวิต , NAN The Living Old City : Authentic NAN” สัญลักษณ์การันตีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีการกระจายรายได้ให้คนท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า เทศบาลเมืองน่าน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญกับนโยบาย “น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต” โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ การรับรู้ รักและภาคภูมิใจ ในความเป็นตัวตนของน่านผ่าน 5 มิติ ได้แก่ ภาษาพื้นถิ่น อาหารพื้นเมือง การแต่งกายพื้นเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของน่าน และสถาปัตยกรรมท้องถิ่น อีกทั้งคุณค่าโบราณสถานที่ยังถูกใช้งานอยู่ การใช้งานสิ่งล้ำค่านี้ ถูกใช้อย่างทะนุถนอม ภายใต้การอนุรักษ์และพัฒนา ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษาอัตลักษณ์เมืองน่านให้คงอยู่กับเรานานที่สุด ด้านนโยบาย “เทศบาลเมืองน่าน...ห้องรับแขกของจังหวัดน่าน”และ นโยบาย “เมืองน่านน่าอยู่” มุ่งเสริมเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้ชุมชนในเขตเทศบาล สะอาด สวยงาม ประชาชนมีน้ำใจกับนักท่องเที่ยว ที่สำคัญต้องทำให้เป็นท้องถิ่นแห่งความเป็นธรรม ให้โอกาสแก่คนทุกกลุ่มเข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นธรรมทั่วถึง มีวีถีชีวิตที่เป็นท้องถิ่นแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในรูปแบบสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน มีความปลอดภัยและสันติสุข เทศบาลเมืองน่านขอขอบคุณทุกเครือข่ายกัลยาณมิตร ที่มีส่วนร่วมทำให้ พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในสุดยอด 100 แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ประจำปี 2021 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้รับการประเมินโดยทีมงานรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Top 100 ผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ และภาคีเครือข่ายของ Green Destination โดยมีหน่วยงาน Green Destinations เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการรางวัล Top 100 ได้เน้นย้ำว่ารางวัล Top 100 ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าแหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืน แต่เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ได้รับการคัดเลือกในเบื้องต้น อิงตามการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน Green Destinations ขั้นต่ำ และได้รับคัดเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยว Top 100 โดยอิงตามการประเมินผลแนวทางปฏิบัติที่ดีของแต่ละแหล่ง การจัดประกวดแข่งขันได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายของ Top 100 (โดยเฉพาะ Green Destinations, QualityCoast, Travelife, ITB Berlin, Asian Ecotourism Network, Ecotourism Australia, Global Ecotourism Network, Sustainable First และ GLP Films) ติดตามเรื่องราวของ “น่าน...เมืองเก่าที่มีชีวิต , NAN The Living Old City : Authentic NAN” และแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในสุดยอด 100 แหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2021 บนเว็บไซต์ของ Green Destinations https://greendestinations.org ทัตติ งานอ่อน/เรียบเรียง ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล