ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


เช้าวันนี้(11 พ.ค. 66) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประ
เช้าวันนี้(11 พ.ค. 66) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2565 สำหรับพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองน่าน ภายใต้ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองน่าน คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 70 คนเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานนั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และการประเมิน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตามข้อตกลง ที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการให้คะแนนการประเมินผลงานของคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผน ว PA ให้ตรงจุด มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการอัดคลิปวีดิทัศน์การสอน และมีความรู้ความเข้าใจประเด็นที่ควรพูดในคลิปที่แสดงถึงสภาพปัญหา ที่มาหรือแรงบันดาลใจ
#งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 facebook เทศบาลเมืองน่าน
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล