ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________


🍒🍓🍄สีสันบรรยากาศ ขบวนแห่เทียนพรรษาเทศบาลเมืองน่าน2565🌷🌺 เทศบาลเมืองน่านร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองน่านจัดงานพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565
🍒🍓🍄สีสันบรรยากาศ ขบวนแห่เทียนพรรษาเทศบาลเมืองน่าน2565🌷🌺 เทศบาลเมืองน่านร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองน่าน จัดงานพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 12 ก.ค.65 เวลา 9.00 น. ที่บริเวณข่วงเมืองน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการ จ.น่าน เป็นประธานพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษา ของเทศบาลเมืองน่านและชุมชนต่างๆ รวมถึงสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองน่าน เพื่อสืบสานจารีตประเพณี เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีนางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านนำคณะผู้บริหารฯ กล่าวรายงานถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาและชุมชนที่ร่วมจัดขบวนแห่เทียนพรรษา หลังจากมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วขบวนแห่เทียนของเทศบาลเมืองน่านและชุมชนในเขตเทศบาลเมือง หน่วยงานสถานศึกษา ได้เคลื่อนขบวนไปตามถนนในเขตเทศบาล มีการรณรงค์ ละ ลด เลิก อบายมุข เช่น รณรงค์ต่อด้านยาเสพติดและปลอดเหล้า-เบียร์ และการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ขบวนฟ้อนล่องน่าน ขบวนแห่ตุง ฟ้อนมองเซิง กลองสะบัดชัยและอื่น ๆ จนสิ้นสุดที่บริเวณข่วงเมืองน่าน ทั้งนี้โดยต้นเทียนจำนำพรรษาทั้งหมด จะได้นำไปถวายตามวัดต่าง ๆ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวน่าน ในการจรรโลงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดระยะเวลา 3 เดือน และก่อนการถวายเทียนจะมีพิธีเฉลิมฉลองตามประเพณี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข และ เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล