ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
อำนาจหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล
______________________________________________________________________________________________
อำนาจหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล
 

กองช่างสุขาภิบาล

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ำ การควบคุมออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงงาน ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและมลพิษในด้านอื่นๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
การบริหารงาน
     กองช่างสุขาภิบาล ประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
 • งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง
 • งานโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
 • งานแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานควบคุมตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย
 • งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม
 • งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ


ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ
1. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 • งานกำจัดมูลฝอย และควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย
 • งานกำจัดสิ่งปฏิกูล ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 • งานปฏิบัติงานกระบวนการเดินเครื่องมือจักรกล เครื่องจักรโรงงาน รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานโรงงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 • งานควบคุมโรงงาน และห้องทดลอง
 • งานอาคารสถานที่
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ แบ่งออกเป็น 4 งาน คือ
1. งานแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 • งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร โรงแรม สถานประกอบการ ฯลฯ
 • งานออกแบบก่อสร้างระบบระบายทั่วไป เช่น ท่อ ทาง รางระบายน้ำฝน หรือน้ำทิ้ง
 • งานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสามารถบำบัด น้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้ง
 • งานวิจัยและประเมินผล การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสีย ให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผน การศึกษา วิเคราะห์ การเจริญเติบโตของประชากร จำนวนผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม การจัดเก็บรายได้ รวมทั้งการติดตามและการประเมินผล การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายกำจัดน้ำเสีย
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานควบคุมตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 • งานรับน้ำเสียจากอาคาร สถานประกอบการต่างๆ ในเขตควบคุมการบำบัดน้ำเสีย
 • งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสถานประกอบการ มิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น ทะเล คู คลอง ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้งลงท่อสาธารณะ โดยมิได้รับอนุญาต
 • งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง การตรวจสอบเอกสาร
 • รวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อและประมารการจำนวนผู้ขออนุญาต
 • งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย-น้ำทิ้ง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
3. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 • งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย
 • งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่โรงบำบัดน้ำเสีย ท่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำฝน ท่อระบายน้ำโสดครกและท่อน้ำทิ้ง
 • งานดูแลรักษาความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • งานทำความสะอาด ล้างลอกท่อ รางระบายน้ำเสีย น้ำฝน หรือน้ำทิ้ง
 • งานตักขยะในบ่อสูบน้ำเสีย บ่อพักและบ่อตักไขมัน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
4. งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 • งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดเสียและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แหล่งน้ำต่างๆ
 • ควบคุมการเดินคลอรีนหลังจากบำบัดน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสียในน้ำเสียจากแหล่งอื่นๆ
 • ควบคุมการใช้สารเคมีต่างๆในระบบน้ำเสีย
 • การตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง จากสถานประกอบการของเอกชนในรายการที่น่าสงสัยหรือประชาชนร้องขอ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล